Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1./ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az 1995. évi XLII. törvény 1. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a feladatkörébe tartozó kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig történő ellátására - Tatabánya Megyei Jogú Város kivételével - Komárom-Esztergom megye településeinek közigazgatási területén.

2./ A kötelező kéményseprő - ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény (ideértve a tartalékkéményt is), valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték.

3./ A működési területen a kémények száma: 121.000.- db, az egyedi tartalék (gáz és hagyományos) kémények száma: 23.000.- db (adatforrás: a jelenlegi szolgáltató)

4./ Pályázatot nyújthat be azon érvényes cégbejegyzéssel, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szolgáltató, aki megfelel a 27/1996. (X.30) BM rendeletben foglalt, és a jelen pályázati felhívásban megjelölt egyéb feltételeknek.

5./ Az alkalmasság igazolása

- 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy a vállalkozói engedély másolata;

- a pályázó székhelye szerinti állami (NAV) és önkormányzati adóhatóságtól származó 30 napnál nem régebbi nemleges köztartozás igazolás;

- eredeti példányban az érvényességi feltételnek megfelelő referencia igazolás(ok);

- a szolgáltatást ténylegesen ellátó és irányító személyi állomány - az érvényességi feltételnek megfelelő - szakképesítését igazoló okirat másolata;

- a közszolgáltatás ellátásához rendelkezésre álló telephelyek felsorolása, valamint a feladat szakszerű ellátásához meglévő - az érvényességi feltételnek megfelelő - eszközpark rövid ismertetése;

- a pályázónak a közszolgáltatás ellátásra vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozata arról, hogy nem végez olyan egyéb tevékenységet, ami a pályázat tárgyát képező kéményseprési tevékenységével összeférhetetlen;

- a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződés másolata.

6./ A pályázat formai kellékei

A pályázatot 1 eredeti, és 1 másolati példányban 2012. április 16-án 10:00 óráig postai úton, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva Popovics György közgyűlési elnöknek címezve lehet benyújtani (postacím: 2801. Tatabánya, Pf: 147

A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét, valamint a következő közleményt: „Pályázat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására Komárom-Esztergom megye területén. Tilos felbontani 2012. április 16-ig”

7./ A pályázatok bontásának időpontja és helyszíne

2012. április 16 - án 10:05 órakor a megyei önkormányzat Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti székházának I. emeleti kistanácstermében. A beérkezett pályázatok bontásáról a főjegyző bevonásával a közgyűlés elnöke gondoskodik. A bontási eljárás során az alábbi Felolvasó Lapon szereplő adatok kerülnek ismertetésre:

Felolvasó lap

(A Felolvasó Lap helyes kitöltésére példa: ha a jelenlegi lakossági díjtételek 80 %-áért vállalja a pályázó a szolgáltatást, úgy a díjcsökkentés mértéke 20 %, és a 20%-t kell a „Lakossági díjcsökkentés mértéke” rovatba beírni. Figyelem! A rovatba beírt díjcsökkentés a csatolt önkormányzati rendelet mellékletét képező lakossági árjegyzékben meghatározott valamennyi kéménytípusra kiterjed.)

8./ A pályázatok értékelése

A beérkezett pályázatok előzetes értékeléséről a főjegyző bevonásával a közgyűlés elnöke gondoskodik.

9./ Érvényességi feltételek

Csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a mellékelt önkormányzati rendeletben meghatározott közületi díjtételeket. A lakossági díjcsökkentés nem érvényességi feltétel. Amennyiben nem kíván élni a lakossági díjcsökkentés lehetőségével, úgy arról is nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a hatályos lakossági díjtételeket is.

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó, ha nem rendelkezik

- a 2010, és/ vagy a 2011. évre legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített kéményseprő - ipari szolgáltatásra irányuló legalább 1 referenciával;
- legalább 5 fő kéményseprő mester képesítéssel rendelkező szakemberrel, valamint legalább 25 fő kéményseprő ipari szakmunkással;

- legalább 12 db füstgázelemző készülékkel, és legalább 5 db tömörség vizsgáló készülékkel,

- a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel.

10./ Érvényes pályázatok elbírálásának szempontjai

Az lesz a nyertes pályázó, akinek a pályázata érvényes, és a jelenleg hatályos lakossági kéményseprési díjtételek csökkentésére % - os mértékben kifejezve a legnagyobb engedményt tette. A megajánlott lakossági díjcsökkentés a csatolt önkormányzati rendelet mellékletét képező lakossági árjegyzékben meghatározott valamennyi kéménytípusra kiterjed. A közületi díjcsökkentésre tett esetleges ajánlat nem bírálati szempont.

A megajánlott árcsökkentést a szolgáltatás első napjától alkalmazni kell.

11./ Egyéb információk

Részajánlat lehetősége kizárva, pályázatot benyújtani csak a teljes működési területre lehet.

A jelen pályázati felhívás melléklete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 12/1995. (XII. 28.) számú megyei önkormányzati rendelet.

Amennyiben nem a jelenlegi szolgáltató lesz a pályázati eljárás nyertese, úgy a nyertes pályázónak kell megegyeznie a jelenlegi szolgáltatóval a szolgáltatással összefüggő nyitott kérdésekről.

Az ajánlat készítésével és benyújtásával, valamint a pályázati eljárásban való részvétellel kapcsolatos minden költséget és kiadást a pályázónak kell viselnie. Az önkormányzat semmilyen módon nem kötelezhető a felmerült költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

12./ Döntés időpontja

Várhatóan a megyei közgyűlés 2012. áprilisi ülésén dönt a nyertes pályázó személyéről. A megyei közgyűlést megilleti az a jog, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön.

13./ További információ

Egyéb információ a megyei önkormányzat főjegyzőjétől, dr. Péntek Pétertől elektronikus úton kérhető a pentek.peter@kemoh.hu <mailto:pentek.peter@kemoh.hu> e-mail címen.

 

Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat

 

A pályázati felhívás melléklete

 

2012-04-02 09:44 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom